Zmiany dla Abonentów w Regulaminach i Umowie LIMES

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 23.12.2016 r. zmianie ulegną zapisy w:
– Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych,
– Umowach o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,
– Szczegółowych Regulaminach Świadczenia Usług Telewizyjnych.

Wprowadzane zmiany wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o prawach konsumenta, wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jak również usunięcia niedozwolonych klauzul umownych. W takim przypadku każdy Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie tych zmian, jednak Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot przyznanej ulgi.

Zmiany, o których mowa powyżej opisujemy poniżej:

1. § 3 ust. 7 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
„Operator może uzależnić zawarcie Umowy od: okazania tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być świadczona usługa; dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania Abonenta wobec Operatora wynikającego z Umowy; pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta wynikającej z danych posiadanych przez Operatora lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej; złożenia przez Abonenta stosownego zabezpieczenia, w szczególności kaucji, jeżeli z informacji posiadanych przez Operatora wynika, że terminowa realizacja zobowiązań przez Abonenta, w szczególności płatności Opłaty, może być wątpliwa. Operator uzależnia zawarcie Umowy od potwierdzenia tożsamości Abonenta poprzez okazanie dokumentów identyfikujących Abonenta – jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do kopiowania tych dokumentów i przechowywania kserokopii wraz z Umową – albo potwierdzenia tożsamości Abonenta drogą elektroniczną przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w art. 60 b ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne. Operator rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez Abonenta danych.”

2. § 10 ust. 8 pkt b regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
„W przypadku:
pkt b) niezachowania ciągłości świadczenia Usługi, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług w wysokości 1/15 średniej Opłaty liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych, bądź w wysokości 1/15 należnej Opłaty w przypadku, gdy okres świadczenia Usług na rzecz Abonenta był krótszy niż 3 pełne Okresy Rozliczeniowe. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w Okresie Rozliczeniowym łączny czas przerw w świadczeniu Usługi był krótszy niż 36 godzin.”

3. § 11 ust. 4 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
„W przypadku braku przeciwnych zastrzeżeń ze strony Abonenta, Abonent wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi, a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Umowa została zawarta na odległość, natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi, a w szczególności rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, możliwe jest po uprzednim wyraźnym udzieleniu zgody przez Konsumenta na piśmie.”

4. § 13 regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
ust. 1 „Wszelkie zmiany w Regulaminie lub Cenniku publikowane będą na stronie internetowej www.limes.com.pl w terminie co najmniej jednego miesiąca przed wejściem tych zmian w życie oraz doręczane Abonentowi na piśmie lub pocztą elektroniczną.”
ust. 2 „W przypadku zmian w Regulaminie lub Cenniku Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie lub Cenniku. Wypowiedzenie powinno być złożone Operatorowi na piśmie. W takim przypadku Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi. W przypadku jeżeli zmiana następuje na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o której mowa w art. 63 ust. 2a. ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne, Operatorowi przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot ulgi. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w Regulaminie lub Cenniku.”
ust. 3 „Korzystniejsze dla Abonenta postanowienia Regulaminu lub Cennika mogą być wprowadzane niezwłocznie, jednak Abonent jest powiadamiany o takich zmianach stosownie do § 3 Umowy. Dotyczy to w szczególności promocji związanych z obiektywnie i oczywiście korzystnym dla Abonenta zwiększeniem zakresu Usługi lub zmniejszeniem Opłaty, a także wprowadzeniem opłat za nowe Usługi lub do zmiany Opłat za Usługi nie objęte Umową”

5. § 1 ust. 5 Umów
„Operator wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów powstałych w związku z Umową, jak również na prowadzenie postępowania mediacyjnego. W przypadku sporów wynikających z Umowy właściwą instytucją pozasądową jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20,01-211 Warszawa”.  

6. § 2 ust. 2 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych
„Operator potwierdza tożsamość Abonenta poprzez okazanie dokumentów identyfikujących Abonenta – jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do kopiowania tych dokumentów i przechowywania kserokopii wraz z Umową – albo potwierdzenia tożsamości Abonenta drogą elektroniczną przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w art. 60 b ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne. Operator rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez Abonenta danych.”

7. § 3 ust. 2 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych
„Wszelkie zmiany w Regulaminie lub Cenniku publikowane będą na stronie internetowej www.limes.com.pl w terminie co najmniej jednego miesiąca przed wejściem tych zmian w życie oraz doręczane Abonentowi na piśmie lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku Abonent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian w Regulaminie i Cenniku. Wypowiedzenie powinno być złożone Operatorowi na piśmie. W takim wypadku Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi. W przypadku jeżeli zmiana następuje na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o której mowa w art. 63 ust. 2a. ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne, Operatorowi przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot ulgi. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w Regulaminie lub Cenniku.”

8. § 3 ust. 7 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych
pkt 1 „Jeżeli Umowa została zawarta na odległość, Konsument może od Umowy odstąpić, składając Operatorowi pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadku umów zawartych na odległość oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość stanowią załączniki do Umowy”.
pkt 2 „Oświadczenie o prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta złożoną na piśmie, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Konsument oświadcza, iż został poinformowany, że zgoda na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa powyżej, jest równoznaczna z utratą prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia”.

9. § 8 ust. 1 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych
„Konsument został poinformowany, że o ile Umowa została zawarta poza siedzibą Operatora lub na odległość, Konsument może od Umowy odstąpić, składając Operatorowi pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia Usług za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta złożoną na piśmie, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim”.

10. Klauzule niedozwolone – do usunięcia z wzorców dokumentów

„Abonent akceptuje fakt, iż zawarcie i wykonywania Umowy przez Operatora uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Usługi na rzecz Abonenta, w danej lokalizacji.”
„Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez niego niedostępność Usług mającą swe źródło u nadawcy/dostawcy Usług.”
„W przypadku, gdy do świadczenia usług wykorzystano zasoby telekomunikacyjne innych operatorów, odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z umów i regulaminów świadczenia usług właściwych operatorów.”

Zadaj pytanie
Pola oznaczone * są wymagane
Pola oznaczone * są wymagane