Zmiany w dokumentacji Abonenckiej z dniem 12.12.2018 r.

Szanowni Abonenci, LIMES Sp. z o.o. . z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, jako dostawca usług w związku z zawartymi z Państwem umowami o świadczenie usług, w tym telekomunikacyjnych, informuje, iż z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowuje zapisy Ogólnych Warunków Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług przez LIMES Sp. z o.o., Regulaminu Szczegółowego Świadczenia Usługi Telefonii Stacjonarnej przez LIMES Sp. z o.o., Regulaminu Szczegółowego Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez LIMES Sp. z o.o. do wyżej wymienionych przepisów prawa.

Głównymi zmianami wynikającymi z nowych przepisów jest dopuszczenie nowych form zawierania umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa).

Zmiany w zapisach są korzystne dla Państwa – dają nowe możliwości oraz nowe uprawnienia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian w wyżej wymienionych dokumentach:

I. Zmiany w Ogólnych Warunkach Umowy

I.I. Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
8. Umowa zawarta jest z dniem jej podpisania lub akceptacji jej warunków w przypadku zawarcia Umowy w formie dokumentowej. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie Umowy przez Dostawcę Usług może nastąpić z ważnych przyczyn określonych w wypowiedzeniu. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, a datą nadającą bieg terminowi jest data wpływu wypowiedzenia do siedziby Dostawcy Usług lub Biura Obsługi Klienta. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług lub Biura Obsługi Klienta, których dane kontaktowe zawarte są na Stronie WWW Dostawcy Usług. Wypowiedzenie składane przez Abonenta może zostać przesłane także na numer faksu Dostawcy Usług albo drogą elektroniczną, których dane kontaktowe wskazane są na Stronie WWW Dostawcy Usług.

I.II. Punkt 12 otrzymuje nowe brzmienie:
12. W przypadku zmiany Warunków Umowy, Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, skutecznym na dzień wejścia w życie zmian. W razie skorzystania przez Abonenta z tego prawa w przypadku braku akceptacji zmiany Warunków Umowy Dostawcy Usług nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa Telekomunikacyjnego, za wyjątkiem przypadków, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa Telekomunikacyjnego.

I.III. Punkt 17 otrzymuje nowe brzmienie:
17. Sposób składania zamówień na Dodatkowe Opcje Usługi zawarto w Regulaminie Szczegółowym świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej przez LIMES Sp. z o.o.

I.IV. Wykreśla się punkty 17.1-21. W związku z tym kolejne punkty (dotychczasowe 22-37) otrzymują nową numerację: 18-33.

I.V. Dotychczasowy punkt 25 (według nowej numeracji punkt 21) otrzymuje nowe brzmienie:
21. Dostawca Usług doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany Warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Regulaminie Szczegółowym w formie odpowiadającej formie zawartej Umowy, chyba że Abonent złożył żądanie:
a.) dostarczenia treści tych zmian drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub
b.)dostarczenia treści tych zmian na piśmie na wskazany adres korespondencyjny
– z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

I.VI. Dotychczasowy punkt 26 (według nowej numeracji punkt 22) otrzymuje nowe brzmienie:
22. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w pkt. 21. Dostawcy Usług nie przysługuje zwrot ulgi związanej z rozwiązaniem Umowy przed upływem Okresu Zobowiązania, na jaki Umowa została zawarta, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE określającej wymogi w zakresie jakości Usług.

I.VII. Dotychczasowy punkt 28 (według nowej numeracji punkt 24) otrzymuje nowe brzmienie:
24. Dostawca Usług niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy Usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zwarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Warunków Umowy.

I.VIII. W dotychczasowym punkcie 33 (według nowej numeracji w punkcie 29) litera g. otrzymuje nowe brzmienie:
g. informacji o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

II. Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług przez LIMES Sp. z o.o.

II.I. W punkcie 2 zawierającym definicje dotychczasową definicję FORMY ZAWARCIA UMOWY LUB ZMIANY WARUNKÓW UMOWY zastępuje się nową definicją:
FORMY I KANAŁY ZAWARCIA UMOWY– Dostawca Usług dopuszcza zawarcie Umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej z użyciem następujących kanałów kontaktu:
– W LOKALU Dostawcy Usług – wszelkie czynności związane z Umową Abonencką, w szczególności zawieranie i/lub zmiana Warunków Umowy, dokonywane są w Biurze Obsługi Klienta/Salonie Firmowym Dostawcy Usług.
– POZA LOKALEM – wszelkie czynności związane z Umową Abonencką, w szczególności zawieranie i/lub zmiana Warunków Umowy, dokonywane poza siedzibą i/lub Biurem Obsługi Klienta/Salonem Firmowym Dostawcy Usług, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, a także wszelkie czynności związane z Umową Abonencką dokonywane w Lokalu Dostawy Usług lub za pomocą Środków Porozumiewania się na Odległość, o ile czynności te zostały dokonane bezpośrednio po fakcie nawiązania kontaktu z Abonentem poza Lokalem za Pomocą Środków Porozumiewania się na Odległość Dostawcy Usług (tj. w tym samym dniu, najpóźniej do godziny zamknięcia właściwego ze względu na miejsce świadczenia Usług, Biura Obsługi Klienta/Salonu Firmowego), a przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.
– ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – wszelkie czynności związane z Umową Abonencką, w szczególności zawieranie i/lub zmiana Warunków Umowy, dokonywane z wykorzystaniem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonicznie i/lub faksem. Dopuszczalność zawarcia Umowy w określonej formie uzależnione jest od możliwości technicznych oraz charakteru danego kanału kontaktu.

II.II. Punkt 3.2 otrzymuje nowe brzmienie:
3.2. Umowa w zakresie Usług w tym Usług telekomunikacyjnych zostaje zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej po spełnieniu przez Abonenta wymogów zawartych w Regulaminie.

II.III. W punkcie 3.3 litera c. otrzymuje nowe brzmienie:
c. Za Pomocą Środków Porozumiewania się na Odległość.

II.IV. W punkcie 3.16 litery b. i c. otrzymują nowe brzmienie:
b. w przypadku złożenia sprzecznych dyspozycji, Dostawca Usług ma prawo wezwać Abonentów będących stroną takiej Umowy do złożenia wspólnego, oświadczenia o dalszym korzystaniu z Usługi, z podaniem jej zakresu, pod rygorem rozwiązania Umowy,
c. zmiana Umowy dotycząca przeniesienia Gniazda Abonenckiego do innej lokalizacji, cesja Umowy oraz rozwiązanie Umowy z jednym z Abonentów
z zachowaniem jej obowiązywania w stosunku do drugiego z Abonentów może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Abonentów wspólnego oświadczenia.

II.V. Punkt 3.17 otrzymuje nowe brzmienie:
3.17. Zmiana danych Abonenta będącego Konsumentem zawartych w Umowie powinna nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany.

II.VI. Punkt 8.15 otrzymuje nowe brzmienie:
8.15. Odpowiedź reklamacyjna jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę wewnętrznego postępowania reklamacyjnego. Dalsze spory cywilnoprawne pomiędzy Abonentem a Dostawcą Usług mogą być skierowane do Prezesa UKE, jako do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zasady i tryb postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów ustawa prawo telekomunikacyjne (art. 109), ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz akty wykonawcze do tych ustaw. Strona internetowa Prezesa UKE, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, znajduje się pod adresem www.uke.gov.pl.

II.VII. W punkcie 8.16 litera f. otrzymuje nowe brzmienie:
f. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 Prawa Telekomunikacyjnego,

II.VIII. Punkt 9.4 otrzymuje nowe brzmienie:
9.4. Dostawca Usług, na wniosek Abonenta, dokonuje Zawieszenia Świadczenia Usługi na okres nieprzekraczający trzech kolejnych miesięcy. Wniosek o Zawieszenie Usługi winien być zgłoszony do Biura Obsługi Klienta, Centrum Obsługi Klienta lub siedziby Dostawcy Usług. Za Zawieszenie Świadczenia Usługi na wniosek Abonenta, pobierana jest opłata wynikająca z Cennika. W okresie Zawieszenia Świadczenia Usługi Abonent zwolniony jest z obowiązku uiszczania na rzecz Dostawcy Usług opłat wymienionych w pkt. 10.2 lit. c, d, e i f. W przypadku Zawieszenia Świadczenia Usługi dotyczącego Umowy na Warunkach Promocyjnych Okres Zobowiązania promocji ulega przedłużeniu o czas Zawieszenia Świadczenia Usługi w zakresie, w jakim nie narusza to art. 56 ust. 4a Prawa Telekomunikacyjnego. Zawieszenie Świadczenia Usługi na wniosek Abonenta może nastąpić w przypadku niezalegania z jakimikolwiek płatnościami wobec Dostawcy Usług.

II.IX. Punkt 10.8 otrzymuje nowe brzmienie:
10.8. O zmianie w Cenniku Dostawca Usług powiadomi Abonenta w formie odpowiadającej formie zawarcia Umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed jej wprowadzeniem. W przypadkach określonych w art. 61 ust. 5a i 5b Prawa Telekomunikacyjnego, Abonent może być poinformowany o zmianie Cennika drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość albo na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

II.X. Punkt 10.10 otrzymuje nowe brzmienie:
10.10. W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłata ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności z tytułu świadczenia Usługi. Jeżeli Abonent zwróci się o dokonanie zwrotu nadpłaconej kwoty, to zostanie ona zwrócona Abonentowi w formie przelewu środków pieniężnych na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Dostawcy Usług przysługuje prawo potrącenia z nadpłaty należności przysługujących od Abonenta z tytułu wykonania Umowy lub innych należności związanych ze świadczeniem Usługi.

II.XI. Dodaje się nowy punkt 10.14 w brzmieniu:
10.14. Dostawca Usług, obok usług telekomunikacyjnych, może umożliwić Abonentowi dokonywanie transakcji płatniczych:
a. w celu nabycia treści cyfrowych lub usług głosowych, niezależnie od urządzenia stosowanego do nabycia lub wykorzystania treści cyfrowych lub
b. dokonywanych za pomocą urządzenia elektronicznego lub z jego użyciem, jeżeli transakcja płatnicza jest przeprowadzana w ramach zbiórek publicznych lub w celu zakupu biletów, w szczególności komunikacyjnych, parkingowych oraz biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe
– jeżeli wartość pojedynczej transakcji płatniczej, o której mowa w lit. a lub b, nie przekracza równowartości w walucie polskiej 50 euro oraz łączna wartość transakcji płatniczych, także w przypadku gdy należności za usługi telekomunikacyjne są opłacane z góry, nie przekracza równowartości w walucie polskiej 300 euro miesięcznie, przy czym kwoty wyrażone w euro oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku.

III. Zmiany w Regulaminie Szczegółowym Świadczenia Usługi Telefonii Stacjonarnej przez LIMES Sp. z o.o.

III.I. W punkcie 2 dodaje się nową definicję:
PRÓG KWOTOWY – określona kwota pieniężna, której przekroczenie uniemożliwia korzystanie z usług o podwyższonej opłacie, wyznaczana dla każdego Okresu Rozliczeniowego.

III.II. W rozdziale 4 dodaje się punkt 4.7 w brzmieniu:
4.7. Dostawca Usług umożliwia Abonentowi korzystanie z usług o podwyższonej opłacie. Możliwość korzystania z usług o podwyższonej opłacie jest domyślnie włączona dla Abonenta. Abonent ma możliwość dokonania w każdym czasie całkowitej lub częściowej blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie lub dokonania całkowitego lub częściowego zdjęcia blokady dostępu do usług o podwyższonej opłacie w Centrum Obsługi Klienta, Biurach Obsługi Klienta/ Salonach Firmowych Dostawcy Usług.
Wykaz numerów dla usług o podwyższonej opłacie zawarto w Cenniku Usług Telefonicznych LIMES Sp. z o.o. .
W celu zabezpieczenia praw Abonenta w ramach korzystania z usług o podwyższonej opłacie Dostawca Usług oferuje Abonentowi dla każdego Okresu Rozliczeniowego następujące Progi Kwotowe: 0 zł, 35 zł, 100 zł, 200 zł. Abonent ma możliwość określenia Progu Kwotowego w momencie zawarcia Umowy, a także w trakcie jej trwania. W przypadku gdy Abonent nie określi Progu Kwotowego jego wartość domyślna wynosi 35 zł. Po osiągnięciu obowiązującego Progu Kwotowego wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym Okresie Rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego Progu Kwotowego, do wysokości tego progu.
Szczegółowe informacje o uprawnieniach Abonenta związanych z usługami o podwyższonej opłacie oraz informacje o sposobach zablokowania lub odblokowania dostępu do usług o podwyższonej opłacie dostępne są na stronie WWW Dostawcy Usług.

III.III. Punkt 5.5 otrzymuje nowe brzmienie:
5.5. Dostawca Usług może udostępniać niezbędne dane innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy Abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych. Zamieszczenie danych Abonenta będącego osobą fizyczną w spisie Abonentów, udostępnianie informacji o numerach telefonicznych Abonentów będących osobami fizycznymi, przekazanie danych Abonenta, który wyraził zgodę na przekazanie danych w tym celu innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy Abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, wymaga zgody Abonenta. Dostawca Usług umożliwi Abonentowi złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności w Biurach Obsługi Klienta (osobiście) oraz na wniosek Abonenta, złożony za pośrednictwem dostępnych Abonentowi Kanałów Kontaktu.

IV. Zmiany w Regulaminie Szczegółowym Świadczenia Usługi Dostępu Do Internetu przez LIMES Sp. z o.o.

IV.I. Punkt 3.25 otrzymuje brzmienie:
3.25. W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi Internetu pod względem prędkości, a wykonaniem zgodnie z warunkami przyjętymi w Umowie i jej Warunkach, w tym w Regulaminie oraz w Regulaminie Szczegółowym lub w przypadku stałych i regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem pod względem innych parametrów, a wykonaniem zgodnym z powszechnie osiąganą dla danych kategorii treści, aplikacji i usług wartością tych innych parametrów, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu (pkt. 8.1-8.17). Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego dalsze spory cywilnoprawne pomiędzy Abonentem będącym konsumentem, a Dostawcą Usług mogą być prowadzone zgodnie z zasadą określoną w punkcie 8.15 Regulaminu. Poza powyższym Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym. W ramach wymienionych powyżej środków prawnych Abonentowi przysługuje roszczenie o przywrócenie świadczenia Usługi Internetu w oparciu o parametry zgodne z Warunkami Umowy, roszczenie o zwrot opłat (zgodnie z pkt. 11.5 Regulaminu) oraz o odszkodowanie (zgodnie z pkt. 11.4 Regulaminu). Wyjątkowo, w sytuacji gdy Dostawca Usług nie jest w stanie przywrócić świadczenia Usługi zgodnego z Warunkami Umowy lub powszechnie przyjętymi innymi parametrami dla określonych kategorii treści, aplikacji i usług Abonent może wystąpić z roszczeniem o rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron ze względu na te szczególne okoliczności. Dostawca Usług każdorazowo podejmuje decyzję wobec zgłoszonych roszczeń indywidualnie, w oparciu o stan faktyczny i prawny w ramach postępowania, którego tryb został określony szczegółowo w Regulaminie.

Pouczenie

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia abonenckiej umowy o świadczeniu usług, zawartej z LIMES Sp. z o.o. zgodnie z pkt. 10 Ogólnych Warunków Umowy. W tej sytuacji Spółce LIMES Sp. z o.o. , jako Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych, przysługuje roszczenie odszkodowawcze, o jakim mowa w art. 57 ust.6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późniejszymi zmianami). W razie skorzystania z przysługującego Państwu uprawnienia, pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do LIMES Sp. z o.o. nie później niż do 11 grudnia 2018 roku. Pismo Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług. Abonent może również złoży pismo bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Wypowiedzenie Umowy powinno zawierać własnoręczny podpis Abonenta lub być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w razie przesłania drogą elektroniczną.

Zadaj pytanie
Pola oznaczone * są wymagane
Pola oznaczone * są wymagane