Polityka Prywatności

1. Tajemnica Telekomunikacyjna.

LIMES zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, danych dotyczących Abonenta, okoliczności i rodzaju połączeń, a także informacji o świadczonych na rzecz Abonenta Usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.

LIMES gromadził będzie w swojej bazie i przetwarzał dane Abonenta zawarte w Umowie w celu jej wykonania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

LIMES dochowa uzasadnionej technicznie i ekonomicznie staranności, odpowiedniej do stopnia zagrożenia, przy zabezpieczeniu swoich urządzeń teleinformatycznych przed ujawnieniem danych Abonenta lub tajemnicy telekomunikacyjnej.

2. Prawa Autorskie.

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do zawartości niniejszych stron www pod domeną www.LIMES.com.pl (strony LIMES), w szczególności względem układu graficznego oraz innych elementów graficznych, stanowią wyłączną własność LIMES lub własność partnerów LIMES, do których to elementów LIMES posiada także prawo wykorzystywania na odrębnych zasadach. Zabrania się powielania ich jakąkolwiek techniką, przesyłania, odtwarzania, rozprowadzania czy udostępniania, za wyjątkiem zamieszczania tzw. linków (odsyłaczy) prowadzących bezpośrednio do Stron LIMES.

Dokumenty znajdujące się na stronach LIMES (przede wszystkim Umowy, Regulaminy, Zestawienia, Wykazy) mogą być wykorzystane wyłącznie w postaci jednej niezmienionej kopii w postaci wydruku dla celów własnych i niekomercyjnych.

Wszelkie elementy stron LIMES podlegają pod powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie znaków towarowych i nie mogą być powielane zarówno w całości jak i w części.

3. Wyłączenie odpowiedzialności.

Wszelkie informacje oraz materiały znajdujące na stronach LIMES zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Zamieszczanie w/w informacji i/lub materiałów nie jest równoznaczne ze złożeniem przez LIMES jakichkolwiek oświadczeń woli. LIMES nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do dokładności, aktualności czy też poprawności w/w danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na stronach LIMES zostały przez LIMES otrzymane ze źródeł, które LIMES uznaje za rzetelne i sprawdzone. LIMES nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić na stronach LIMES. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na stronach LIMES.

LIMES nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających strony LIMES za szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na stronach LIMES, jak również związane z nie zamieszczeniem przez LIMES jakichkolwiek danych na stronach LIMES.